می ترسم

http://uploadtak.com/images/p8859___.png

دوست می دارمـش  امـّـامی تـرسم بـگویــم و بگـویـد  مرسـییــا بگویـد بـه این دلـیـل و آن دلـیـل دوسـتـم نـداردیــا چـه می دانـم

 


مثـل خیـلیـهـا بگـویـد لیـاقـتـم بـیـشـتـر از این حرفـهاسـتمی تـرسـم از اینــکـههـرچـیـزی بـگویـد جُـزمــَــن هـم دوسـتت دارم

/ 0 نظر / 9 بازدید