ایستاده ام

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ایســــــتــــاده ام …

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !

مـــن

“همیــن جا

“کنار قـــول هـایت”

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

محـــــکم

/ 0 نظر / 27 بازدید