دوراهی........سخت ترین  دو راهی عشق دو راهی بین فراموش کردن وانتظار  است 


گاهی کامل فراموش میکنی


وبعد میبینی که باید منتظر می ماندی


وگاهی آنقدر منتظر می مانی


که میفهمی زودتر از این ها باید فراموش میکردی

/ 0 نظر / 7 بازدید