# محمدشاهسونی

تو........

هـمیـــنـــ  کهـــ  تــــــــــو  میدانـــیـــ دوسـتتـــــ دارمـــ کافیستـــ …. بگـــــذار خفـــهـــ کنـــــد خـــــودشــــ را دنیـــــــــــا…
/ 0 نظر / 7 بازدید