درود بر...

درود بر رفیقانی که دعا دارند ادعا ندارند 

نیایش دارند نمایش ندارند 

حیا دارند ریا ندارند 

رسم دارند اسم ندارند

 

خسرو شکیبایی می گفت: 

بعضی وقت ها یکی طوری می سوزونتت 

که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن، 

... بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه 

که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن. 

زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست.

 

دنیای عجیبی شده است . . . 

برای دروغ هایمان ، 

خدا را قسم میخوریم ، 

و به حرف راست که میرسیم ؛ 

می شود جان ِ تــو…

/ 0 نظر / 9 بازدید